Home Page
Contatti
 
Cerca in Brindisiweb

 

Versi Dialettali - POESIE

Brindisi ti na vota (Li rizzi)
di Mario Galasso

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo i seguenti versi in dialetto brindisino scritti da Mario Galasso, che ci ricorda attraverso le parole, alcune sensazioni e talvota i sapori e gli odori della Brindisi di una volta, che non bisogna dimenticare:

Gne tantu ‘nci va pienzu a Brindisi com’era, ti quandu sca alla chiazza ‘nchianando na scalera;
cu tnuma ti tretu ca forte mi dica: no’ scaracchiari an terra, ci no ti ‘ndrizzu iu.
O quando sca alli sciabbichi o abbasciu alla marina, pisciandu tretu all’arvuli o tretu a ‘na banchina;
eru vagnoni, tiavulu, sempri cu la fuma ti fari quarche cosa ‘nziemi all’amici mia,
sciucari cu lu curru, vattiendumi cull’atri, li scarpi sempri ruetti, cazuni ripizzati;

O quandu sca alla spiaggia, a Santa Apullinari, sobbr’allu vapurettu, ca n tina ‘ce fari.
Lu proprietario poi ca Coco si chiamava, “Saliate” ‘nci dica e forti iastemava.
Li tavu deci lire pi la navigazioni, ‘nchianavu cu nu saltu sobbr’all’imbarcazioni.
Quandu iddu era convintu ca si puta partiri cu lu mutori disel ca lu faca muriri
A manu lu girava, lu fumu s’indassa, la varca chianu chianu di Brindisi parta.

Quedda menz’ora critimi non la pozzu scurdari: l’azzurru ti lu mari, lu vientu e li panari
chini ti pumbitori ca s’indassiunu fori, ti pasta cu lu sucu, ti casu e ti culori,
li femmini sudati, la puzza ti lu fumu, lu cardu e lu rumori, l’affutu ti quarcunu.
Lu vapuriettu vecchiu ca chianu si ndi sca cu Coco iastemandu tutti li santi mia,
passatu lu canali girava chianu chianu, e si ‘ndi sca alla tretta, nu picca chi luntanu.

‘Rrivava allu puntile, allu stabilimentu, tutti ca si ‘ndi scunu e iu eru cuntentu
ti stari sulla spiaggia, a culu a punzignuni, o ti fari lu bagnu cu tutti li vagnuni.
E quando poi la sera mi ‘ndi turnavu a casa, add si statu, tiavulu, c cazzu a cumbinatu?
Li cazi tutti ruetti, matonna c ruvina, lu sangu ti sta essi, c fattu stamatina?
Stasera no si mangia, cuss t’impari buenu, ma iu era abbituatu a tuttu stu vilenu.

Moi ca so vecchiu, critimi, no tegnu chi ce fari, mi ssettu chianu chianu, cumenzu a ripinzari
a Brindisi com’era, ci sapi com’ moi, tant’anni so passati, sessanta e chi e poi;
io vivu assai luntanu, no tegnu sette figghi com’era a casa mia, na tana ti cunigghi.
Ca iu si mi ‘nd’asca e non ci stavu a casa, n’atru cu lu pani faca tabbula rasa;
la fame era ti casa, tnuma mi dica: osci pigghia li rizzi, bravu lu figghiu mia,
n ti scurd, pardisina, dodici pi ciascunu, nannuta, ca li piacunu, pi primu lu patrunu.

E m’era fattu puru la mascara cu vesciu, lu vetru ti na sveglia, matonna mia ce presciu
sciri sott’allu mari, cu cercu ti mangiari, cu na furchetta an manu li rizzi ava a pigghiari.
E quandu ca turnavu, li rizzi ‘ntra na cesta, li spini ‘ntra li diti, a casa era na festa;
ce vuei, tu l’a mangiati, non ‘nci ‘ndi stannu chiui, ci ti va cuerchi stuta, non ci pinzari a nui.
E mi ‘ndi sca a curcari penzandu alla banchina, lu suli ti la spiaggia, li fimmini e la rena.
Penzandu a mestru Coco ca sempri iastemava li muerti ti lu Carmine, la varca ca fumava,
l’azzurru ti lu mari, la puzza ti la genti, l’affutu ‘ntra lu nasu, lu vientu ti ponenti.

Print Friendly and PDF

English version

Brindisi p dansk

Come arrivare e muoversi
 Partnership

 

Brindisiweb è un'idea di Giovanni Membola Crediti Copyright Contatti